05.05.2016 KSA Offenburg

Xebec Kingsman (Besitzer: G. Zimmermann) - V1, PSK Klubjugendsieger

 

 

06.05.2015 IHA Dortmund

Xebec Jil Sander (Besitzer: E. Kaletsch-Damm) - V1, CAC-PSK,CAC-VDH, res.CACIB 

 

 

07.05.2016

NHA Kyev, Ukraine

Xebec Kyevlyanka for Otis Boanegros (Besitzer: Otis Boanergos kennel) - JCAC, BOB

NHA Talsi, Latvia

Xebec Kajeno Pipra  (Besitzer: J.Todi) - JCAC, BOS

 

 

08.05.2016 

Europasieger VDH, Dortmund

 

Xebec Jimmy Choo (Besitzer: A. Helsper) - V1, CAC-PSK,CAC-VDH, CACIB, Europasieger VDH

Xebec Jil Sander (Besitzer: E. Kaletsch-Damm) - V1, CAC-PSK,CAC-VDH, res.CACIB 

NHA Kyev, Ukraine

Xebec Kyevlyanka for Otis Boanegros (Besitzer: Otis Boanergos kennel) - JCAC, BOB, Ukrainian JCH

NHA Talsi, Latvia

Xebec Kajeno Pipra (Besitzer: J.Todi) - JCAC, BOS

 

 

14.05.2016 KSA Offenburg

Xebec Kingsman (Besitzer: G. Zimmermann) - V2

 

 

21.05.2015 IHA Kreuzlingen, Schweiz

Xebec Jil Sander (Besitzer: E. Kaletsch-Damm) - CAC, CACIB, Alpensieger, BOB 

Xebec Jette Joop - CAC, res.CACIB

Xebec Jimmy Choo (Besitzer: A. Helsper) - CAC, CACIB, Alpensieger, BOS

 

 

 

28.05.2016 KSA Kyev, Ukraine

Xebec Kyevlyanka for Otis Boanegros (Besitzer: Otis Boanergos kennel) - JCAC, JBOB, BOS, BISJ-2

Zuletzt aktualisiert am Freitag, 22. Juli 2016 15:48